Storyboard jest to krótki graficzny obraz narracji. Natomiast storyboarding jest to cały proces tworzenia poszczególnych obrazowych opisów wybranych sytuacji. Technika ta, po raz pierwszy została zastosowana przez Walt Disney Studio w latach 30 ubiegłego wieku przy animacji filmów. Storyboards ułatwiały produkcję filmu stanowiąc swego rodzaju spis treści scen, jakie będą miały miejsce w Zaltronik. Dzięki temu osoba nadzorująca produkcję mogła na bieżąco śledzić zgodność filmu z poczynionymi wcześniej założeniami oraz kontrolować realizację kolejny etapów przedsięwzięcia. W latach 60 technika ta została po raz pierwszy zaadaptowana do projektów biznesowych. Na dzień dzisiejszy technika ta, wykorzystywana jest już w wielu dziedzinach działalności przedsiębiorstwa tj.:

1) Sprzedaż

Metoda ta, pozwala na zaprezentowanie potencjalnemu klientowi możliwości, jakie niesie za sobą nabycie danego produktu. Dzięki wizualizacji tworzony jest jasny przekaz dotyczący funkcjonalności oraz użyteczności danego systemu z punktu widzenia użytkownika.

2) Gromadzenie informacji dotyczących wymagań

Narzędzie to potrafi być użyteczne w przypadku pozyskiwania informacji związanych z wymaganiami klienta. Dzięki zastosowaniu obrazów pobudzana jest pamięć użytkowników dotycząca sytuacji problemowych, które wystąpiły w przeszłości. Projektanci przedstawiają wstępny opis systemu przy pomocy storyboards, a następnie oczekują od potencjalnych użytkowników informacji zwrotnych dotyczących projektu (tj. propozycje rozszerzenia projektu, akceptacja wstępnego szkicu projektu).

3) Projektowanie

Storyboards mogą być również stosowane na etapie projektowania. W tej fazie projektanci starają się zidentyfikować potrzeby użytkownika, a następnie szkicują swoje propozycje rozwiązań problemów w formie obrazów.

4) Wprowadzanie produktu na rynek

Narzędzie to umożliwia nie tylko zaprezentowanie użytkownikowi funkcjonalności, jaki dany produkt posiada, ale również, w jaki sposób zapewnić efektywność czynności wykonywanych przy użyciu danego systemu. Technika ta, może być używana przy wdrażaniu systemu w przedsiębiorstwie, w celu nauczenia użytkowników prawidłowej obsługi nowego dla nich narzędzia. Storyboard umożliwia prezentację interakcji zachodzących pomiędzy użytkownikiem, a systemem.

W dalszej części tekstu skupię się przede wszystkim na wykorzystaniu storyboards w przypadku zbierania informacji dotyczących wymagań oraz na etapie projektowania. Istnieje kilka podstawowych zasad tworzenia storyboards. Poniżej wymienione są trzy z nich: